Foreningen → Bestyrelsesmøde den 7 september
Referat af
Sportsfiskerforening Pirken Bestyrelsesmøde.


Dato: 7. sept. 2023 kl. 19.00
Mødeleder: Allan Schiby
Referent: Allan Schiby
Varighed: 2,5 time.

Tilstedeværende: Allan (AS), Torben(TS), John(JL), Peter(PH), Per(PB), Kent (KK)og Vagn(VO)

Fraværende: Klaus (KB), Peter (PN), Johnny (JN) og Hans Ole (HOP).


1. Formanden:

AS - Regulering af Skarv. Der er søgt tilladelse til regulering af skarv på de yderste strækninger.
Carsten Ullerup har tidligere søgt for ASF og har indvilliget i at forsætte, da han har aftaler og
kontakterne til lodsejere. Tilladelsen er kommet og man kan kontakte Carsten på 51944110, hvis
der er interesse for deltagelse i jagten.
Vi har også fået en fuldmagt til søgning på Lerkenfeld Gods. Skal vi gøre dette?
Konklusion:
AS søger regulering på Lerkenfeld Gods arealer og videregiver evt. tilladelse til jagtkonsortiet ved
Lerkenfeld Gods.
Der arbejdes videre med div. tiltag


2. Åen:

AS Sebastian Pedersen har sagt ja, til at hjælpe i vandpleje udvalget. Sebastian er vandpleje
medarbejder ved Hedeselskabet og har godt kendskab til Lerkenfeld å.
Har talt med vandløbsmedarbejder ved VHK Peter Krogh Madsen. Han vil gerne være behjælpelig
med at lave tiltag i Lerkenfeld å som kan hjælpe biodiversiteten i å-systemet. Skal vi evt. tage et
møde med Peter og høre hvilke ideer han har?
KK havde ikke noget til punktet.
VO vnte at de gamle havde ryddet for buske og træer omkring hytterne.
Konklusion:
AS tager kontakt med Peter Madsen og aftaler et møde med deltagelse af Kent, Vagn og evt.
Sebastian.
Der arbejdes videre med div. tiltag


3. Kasserer:

TS - Der er pt. 196 betalende seniormedlemmer.
Der er 34 junior medlemmer
Regnskab har været indkaldt til revision og blev godkendt uden bemærkning.
Det kan med tydelighed ses på medlem tilmeldinger, når der kommer en fangstrapport på
hjemmeside og Facebook. Så igen indstilles til vi presser på for at få rapporter fra medlemmerne.
Konklusion:
Der arbejdes videre med tiltag og pres på medlemmer der fanger fisk om indsend fangstrapport.


4. Havet:

PH Det har været en rolig sommer. Der har været en enkelt tur med Mågen, hvor en af lodsejerne
ved Lerkenfeld å deltog. En fin dag med nogle gode fangster.
Der er kun en enkelt tur i efteråret ledig ellers er de andre fuldtegnet.
TS spurgte til de 6 medlemskaber vi har i Snøren, om de pladser var fyldt på turene. PH svarede,
at det var lidt forskelligt, men der var generelt god tilslutning.
Konklusion:
PH sender havtur program for 2024 til TS.
Der arbejdes vi med div. Tiltag.


5. Aktiviteter + Ryå

PB arbejder på at gentage turen til Mariager fjord med Julemærkethjemmet. Hanhar haft kontakt
til et par kommune og evt. økonomisk støtte til en tur i sommerland, men desværre med negativt
svar. Derfor påtænker han at spørge nogle erhvervsdrivende.
Der blev også spurgt til om vi skulle prøve at annoncere i lokale aviser for en junior dag?
JL deltog i et fællesmøde med brugerne af Fjordhuset og for at hilse på den nye naturvejleder
Mikkel Rødvig. Bla. Er der arrangeret en aktivitetsdag den 30. sept. hvor foreningerne i fællesskab
fremviser det de kan tilbyde. Mikkel er koordinater. Referat fra mødet er sendt til bestyrelsen.
JL arbejder med at arrangere et par klubaftner i efteråret f.eks en grejauktion/grej byttemarken.
Turen den 17 sept. er planlagt til Sjørup sø. Men der er usikkerhed om der er adgang til offentligt
fiskeri. Derfor påtænkes det at flytte turen til anden lokation.
Konklusion:
Det blev negativt svar for et annonceret junior arrangement. Det er blevet meget dyrt at annoncere
i aviserne.
PB arbejder videre med en fiskedag med Julemærkehjemmet.
JL arbejder videre med fællesdag i fjordparken og arrangere ekstra klubaftner.
Turen 17 sept. blev flyttet til Navnsø. JL sender lige ændring til TS, så det kan komme i kalenderen.
Der arbejdes videre med div. tiltag.