Foreningen → Bestyrelsesmøde den 27 april
Uddrag Referat

Pirkens bestyrelsesmøde


Mødeleder: Allan Schiby (AS)

Referent: Hans Ole Pedersen (HOP)
Dato: 27/4 2023 (kl.19,00)
Varighed: 2,5 time

Tilstedeværende: Allan-Torben-Peter-Peter-Ken-Vagn-Per-John-HOP.

Fraværende: Claus-

1.Formanden Allan: AS fremlagde beretning om en evnt. indlemmelse i den digitale
fangstrapport (fangstrapport.Dk). Emnet blev diskuteret, og bestyrelsen blev enig om
det kunne være et godt supplement til hjemmesidens fangstrapport.

AS. Har været rundt ved de forskellige lodsejere i det ny (sammenlægning/Aalborg
Sportsfiskeri forening) fiskevand.

Konklusion: Der arbejdes videre med fangstrapport.Dk. I forbindelse med det ny
fiskevand vil der fremkomme kort mm. via næste nyhedsbrev.

.
2.Åen John: Der har været afholdt arbejdsdag, med div. reparationer. Tilslutningen
havde været rimelig.

Konklusion: Der arbejdes videre med div. tiltag.

3.Kasserer Torben: Der er stadig en del medlemmer som ikke har betalt kontingent.

4.Havet Peter: Præmie turen til næste år er bestilt, og Præmie turen i år er
overbelagt.

Konklusion: Der arbejdes videre med de gode tiltag.
Takkede form hjælp med arbejdet.
Gæste/udleverings kort blev diskuteret, reglen er at medlemmerne kan bruge disse 4
gange om året. Proceduren for brug fremgår på hjemmesiden, men vil samtidig blive
udsendt til videre orientering med næste nyhedsbrev.

Konklusion: Der arbejdes videre med div. tiltag.


5. Aktiviteter+Rye Å Per: I forbindelse med messen i Års kunne PB. berettes det
var en flot stand der var blevet lavet, og der gode tiltag i form af besøgende. PB.
Takkede form hjælp med arbejdet.

Gæste/udleverings kort blev diskuteret, reglen er at medlemmerne kan bruge disse 4
gange om året. Proceduren for brug fremgår på hjemmesiden, men vil samtidig blive
udsendt til videre orientering med næste nyhedsbrev.

Konklusion: Der arbejdes videre med div. tiltag.

6.Eventuelt: AS roste arbejdet ved åen, i samme forbindelse blev der foreslået en
evnt. forstærkning af Å udvalget.

Vagn ville stadig gerne deltage i arbejdet ved åen, men mente der skulle andre til
planlægningen.


Konklusion: AS arbejder videre med tiltaget.
Mødet sluttede i god ro og orden.