Foreningen → Formandens beretning 2023
Generalforsamling 2023.
   
Vi mindes de der ikke er her længere.
 
Foreningen:
Starten af året var forsat præget af Corona. Så der var indtil sidste øjeblik tvivl om dato for generalforsamling og bestyrelsesmøder. Heldigvis blev det igen normale tilstande i de meste egne og det blev muligt at deltage i møder og arrangementer.
I år blev så også året hvor vi skulle sige farvel til Flemming efter endnu en god tør for vores forening. Vi siger Flemming mange tak.
I stedet for Flemming er Kent Korsgaard indtrådt i bestyrelsen og han bliver helt sikker en god repræsentant for foreningen. Kent vil indgå i vandpleje gruppen.
Aalborg kommune har igangsat et projekt for bedre forhold i fjorden. De indbød til et møde om etablering af stenrev i fjorden. Projektet er en kopi at arbejdet der er gjort i Horsens fjord, hvor en gruppe frivillige har fået sat gang i etablering af stenrev. Resultatet med stenrev er gode. Det skaber gode forhold for byttedyr og skjul til fiskeyngel. Projektet i Aalborg kommune er også baseret på frivillig kræfter og kommunen har ikke umiddelbar midler til lift maskinleje, så det er igen frivillige der skal søge midler og tilladelser til etableringen af disse stenrev, samt skaffe sten. Vi følger udviklingen på sidelinjen og ser hvordan det udvikler sig. Alle tiltag der kan forbedre fjordens miljømæssige tilstand, hilses velkommen.
Året 2022 blev også første år, hvor fredningstiden for ørreder blev udvidet til 1. marts. Det ser vi som positivt for beskyttelsen af ørreden. Men som foreningen der åbnede for fiskeri ved den officielle åbning og muliggjorde det at fiske efter "grønlændere" kunne dette godt ses det på medlemstallet. Nedgangen skyldtes dog ikke kun udvidelsen af fredningstiden. Vi mangler i den grad fangst indberetninger fra vores medlemmer. Vi vil og skal derfor gøre det bedre. Alle medlemmer anmodes på det kraftigste at indrapportere deres fangster på hjemmesiden, gerne med billede. De fleste tager alligevel et billede af fisken der er fanget og det kan meget nemt videre sendes til vores fælles mail pirken1956@gmail.com eller til en i bestyrelsen siddende medlemmer. Det giver øjeblikkelig aktivitet på vores hjemmeside og Facebook, når der kommer billeder op af fangede fisk. Der er ikke tvang om at opgive nøjagtig sted eller metode.
 
Aktiviteter: Corona også i dette år sat en dæmper for vores aktiviteter. Heldigvis har vi kunnet påbegynde med klubaftner igen i efteråret og der er en god stabil skare af fluebindere som deltager. bla. har vi haft besøg af flere gæstefluebindere. Andespillet blev også en god aften med flere deltagere end der har været de seneste par sæsoner.
 
Der har været 2 havture. En til Vorupør med rigtig mange fisk og så den årlige Fynshav tur, som virkelig er populær blandt vores medlemmer. Den er fuldtegnet lige så snart den annonceres.
Det har ikke været muligt at få arrangeret præmie tur, da bådene allerede tidligt har været fuld booket. Derfor ser vi frem til turen i 2023.

Lodsejere: Det har været en udskiftning af lodsejere og der indgået aftale om fortsættelse af fiskeaftale.
Den årlige uddeling af lodsejer kurve blev gennemført og vi mødte en del af dem og de havde alle en positiv indstilling overfor os og vores færden ved åen. Det er en fornøjelse at komme ud og besøge dem. Tak til Hans Jørgensen for hans hjælpe til denne opgave.
Der har været lidt dialog med Mikkel Kjeldsen omkring parkering ved Møllegården. Det er ikke længere tilladt. Alle medlemmer er blevet informeret herom. Så har der været en del uønsket færden på parkeringspladsen ved Godset. Derfor er der pt. nogle planer til tiltag som skal forhindre denne færden. Det er bla en bom med hængelås, så kun medlemmer af forening har adgang til parkeringspladsen.
Det er forsat meget vigtig for vores forening, at observeres der nye ejere, så giv et praj til foreningens lodsejerkontakt Allan Schiby, som har kontakten og oplysninger om ejerforhold.
Vi skal helst ikke risikere at kommer forkert ind på hinanden pga. vi ikke lige har kendskab til nye ejere.
Foreningen kan kun bibeholde fiskevandet ved at have et godt samarbejde med lodsejerne. Det er også vigtigt til fremtidige projekter med gydegrus og anden udvikling af vandløbene.

Der skal lyde en tak til vores lodsejere for et godt samarbejde i 2022.

Ryå: 
SNR har startet en aktivitet for juniorer. Aktiviteter som gerne skulle resultere i flere junior medlemmer. Vi har som moderforening deltaget i disse aktiviteter.
En enkelt tur til Blokhus Fiskepark. Et par ture til Ryå og en enkelt tur til Lerkenfeld og en tur til Kraghedesøen.
Det er rigtig positivt, at vi har nogle aktiviteter for juniorerne og vi skal også fremadrettet bakke op om disse tiltag.
Sæsonen har ikke været det store og det har også afspejlet salget af dagkort, hvilket har været meget lavt ifh. til tidligere. Der er solgt dagkort for kr. 23.000, -
Den årlige fiskekonkurrence havde 37 deltagerbeviser og mange besøgende på pladsen.
Det kom 3 havørreder i galjen, den største på 69 cm. og 3,4kg. Største gedde var 64 cm og 1,7kg. Største aborre var 30 cm og 450g. skalle gevinsten blev delt mellem 2 juniorer.

Lerkenfeld å/Vandpleje: 
 • I februar måned gennemførte DTU-Aqua en mærkning af nedgængere i Lerkenfeld å. Mærkningen består i at indfange nedgænger, som får indopereret en chip som udsender et signal der kan spores via bøjer, som er udlagt gennem Limfjorden. Derved kan man følge den enkelte ørred i hvorledes dens bevægelsesmønster er og hvornår den forlader åen og Limfjorden.
 • I marts deltog Thomas Christensen og Allan Schiby i en Temadag for havørreden i Vejle. DTU-Aqua er mere og mere af den overbevisning at, udsætninger kan holde en bestand i hævd, men skal man sikre en vedvarende bestand og gerne øge denne, så er det selve vandløbene man skal koncentrere sig om. Det er bla. Fjernelse af spærringer, udlægning af større sten og træstammer der skaber strøm læ og skjul, det er udplantning af de gode vandplanter, såsom vandranunkel og vandstjerner. Særligt blev Villestrup å fremhævet, som i de senere år virkelig har udviklet sig. Det er evt. noget af det vandpleje gruppen vil arbejde på.
 • Rebild kommune har i gennem 2022 gennemført restaureringsprojekt for Lerkenfeld å. Et mindre stykke opstrøms Viborgvej 37 og et længere stykke nedstrøms. Bunden er hævet 25-50 cm. På dele af strækningerne og der er etableret 30 gydebanker á 10 meter på de nye strækninger og eksisterende. Dræn er blevet afblændet og grøfter lukke, således der opstår et vådområde. Vandstanden i hovedløbet er hævet, men ikke så meget at der ikke er afstrømning. Det bliver spændende, at om det kommer til at virke eller om det bliver dårlig løsning med stillestående vand og dermed iltsvind.
 • Bestandsanalysen fra 2021 undersøgt DTU-Aqua 42 lokationer i Lerkenfeld å systemet. Undersøgelsen viste der var ørredyngle på 74% af undersøgte strækninger. Det er en lille fremgang ifh. til undersøgelsen i 2012. Særlig positiv er det at det er en naturlig fremgang, da vi ikke har udsat fisk siden 2012. Og den gennemsnitlige tæthed (mediantæthed) af yngel er på 26 pr. 100m², hvilket bringer Lerkenfeld å systemet i top blandt de omkringliggende vandløb.  
  Den økologiske tilstand for vandløbssystemet er dog forsat en del under niveau. Der er kun god/høj økologisk tilstand i 40% på de undersøgte strækninger. Det er ikke tilfredsstillende og som nævnt er det noget som vandpleje gruppen vil kigge på fremadrettet i samarbejde med kommunerne.
  Overordnet set var der færre ældre ørreder i 2021 end tidligere. I de fleste vandløb var der under én ældre ørred pr. 100 m2 (medianværdien var generelt 0 og højst 2 ældre ørreder pr. 100 m2).
  Det samme er set i andre danske vandløb i de senere år.
  Tilbagegangen for ældre ørreder kræver en nærmere forklaring, idet vandløbenes miljøtilstand ikke er vurderet at være blevet dårligere. Tværtimod er der i de senere år bl.a. fjernet en del spærringer, som tidligere har forhindret ørrederne i at gyde i mange vandløb.
  Der er en dokumentation på, at fiskeædende rovdyr æder mange fisk, og i de senere år er der kommet mange flere fiskeædere ved vandløbene. Det er f.eks. skarv, fiskehejre og odder. Den mest sandsynlige årsag til det reducerede antal ældre ørreder er derfor, at mange bliver ædt - særligt hvis fiskene er nemme at fange når de mangler basale naturlige skjul i form af nedfaldne grene, træer, trærødder, grøde, sten og anden variation.
 • Grødeskæringen i denne sæson har ikke været tilfredsstillende. Det samme var tilfældet sidste år og der havde vi en snak med VHK, som lovede at kontakte entreprenøren. Det har så ikke lige løst problematikken. Så vi tager en snak med dem igen.
 • Sæsonen har været både meget varm og våd. Specielt i midt sommeren gjorde det til en meget varm fornøjelse at gå langs vandløbet. Efteråret blev en meget våd og blæsende oplevelse.
  Det har været meget svært at tolke, hvorledes sæsonen har været. Dog er tendensen -når man taler med andre – at det har været en dårlig sæson og fiskene har været meget svære at få i tale. Der er dog fanget en smule fisk, kan man se på hjemmesiden.