Foreningen → Generalforsamlingen 2017

Mødeleder: Allan Schiby (A.S.)

d. 27/1 2017

Referent: Hans Ole Pedersen (HOP)

Dagsorden:

1 Valg af dirigent

2 Formandens beretning

3Fremlæggelse regnskab

4 Fastlæggelse kontingent

5 Indkommende forslag

6 Valg af kasser (Torben Sørensen genopstiller)

7 Valg til bestyrelsen Per Woldbye – genopstiller ikke

 

 

 

Peter Højfeldt – genopstiller

Bjarne Larsen - genopstiller ikke

8 Valg af suppleant – Knud Jensen – genopstiller ikke

9 Valg af revisor Erik Lyksborg – genopstiller

10 Eventuel – uddeling årets præmie

11 Generalforsamlingen afsluttes med Gule Ærter – pølser – flæsk – pr. kuvert 40 kr.

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

9.

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Per Woldbye

Dette blev enstemmigt vedtaget.

P.W. takkede for valget og meldte ud at Generalforsamlingen var indvarslet korrekt.

 

Formandens beretning blev fremlagt (ligger i sin helhed på hjemmesiden)

Beretningen blev herefter enstemmigt vedtaget/godkendt.

 

Torben Sørensen(T.S.) fremlagde regnskabet. Pirkens regnskab har givet et underskud.

Det skyldes bla. Jubilæumsfest / ny PC / Præmiehavturen / havture. Der var også underskud på Fondens regnskab.( Indkøb af 3 bord/bænke sæt).

T.S. informerede da året sluttede var der 247 senior medlemmer inkluderet 3 passive / 58 juniorer. Der er 70 senior der ikke betalte, samt en tilgang på 41, det giver så en tilbagegang på 29 senior og junior en tilbagegang på 18 i forhold til 2015.

Der er afsat 2000 kr. til div. kystture.

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget/godkendt.

 

Bestyrelsen forelagde Kontingent/indskud forblev uændret. Blev herefter vedtaget/godkendt.

 

Indkommende forslag:

1. Johny Nielsen (J:N.) har stillet forslag om offentliggørelse af referat fra div. bestyrelsesmøder.

J.N. fremlagde begrundelsen; hvad er det bestyrelsen laver osv.

Der blev herefter debatteret en del for og imod, samt hvad der var relevant for hvad der skulle offentliggøres.

Sekretær/referent HOP. Fremlagde herefter forslag om at man offentliggør de overordnede tiltag/visioner som er relevant for offentliggørelse.

J.N. kunne tilslutte sig forslaget og trak herefter sit forslag tilbage da det var de overordnede linjer der var begrundelsen for hans forslag.

Bestyrelsen arbejder videre på hvordan/hvornår et overordnet referat udsendes.

Generalforsamlingen vedtog herefter enstemmigt forslaget.

 

2. Mads Davidsen forslag om fredning af Aborre i Ryå.

Forslaget blev efter lidt debat forkastet.

 

 

Valg af kasserer Torben Sørensen genopstiller. Blev enstemmigt genvalgt.

 

 

 

Valg til bestyrelsen: Per Woldbye genopstiller ikke.

Bestyrelsen foreslår Johny Nielsen. Blev enstemmigt valg.

Bjarne Larsen opstiller ikke. Bestyrelsen foreslår Torben Hinge. Blev enstemmigt valgt.

Peter Højfeldt genopstiller. Blev enstemmigt valgt.

 

 

Valg af Suppleant. Bestyrelsen går i tænkeboks for valget da der ingen forslag var.

 

Valg af revisor. Erik Lyksborg genopstiller. Blev enstemmigt valgt.

 

 

Eventuel: Uddeling af præmier. Fra Åen

  1. Søren Brun 7,3 kg.

  2. Søren Brun 6,4 kg.

  3. Mads Davidsen 5,12 kg.

  4. Flemming Nielsen 5 kg.

  5. Søren Møller 4,7 kg.

 

Junior:

 

Aksel B. Pedersen 6,2 kg.

 

Havet: Ingen tilmeldinger.

 

Da check er udgået vil div. præmier blive overført via konto.

 

Formanden rettede en tak til Woldbye/Johny for et godt stykke arbejde i cafeen.

 

Der blev forespurgt om man skulle reklamere i Nibe radio (koster 400 kr. pr. år)

Da medierne er prøvet før, uden positiv resultat det blev herefter afslået.

 

Der var efterlysning på logo til fiskevest, bestyrelsen arbejder videre på det.

 

Vagn gav bestyrelsen en tak for det store arbejde, der er gjort for foreningen.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.

 

Herefter gik man over til de traditionelle gule ærter med div. tilbehør.