Foreningen → Generalforsamling 2018 referat
Referat
Pirkens Generalforsamling 2018
Mødeleder: Allan Schiby (AS)
Referent: Hans Ole Pedersen (HOP)
Dato: 26/1 2018
1.Dagsorden:
2. Valg af dirigent.
3. Formandens beretning.
4. Fremlæggelse af regnskab.
5. Fastlæggelse ag kontingent/indskud.
6. Valg af formand: Allan Schiby.
7.Valg til bestyrelsen: Flemming Nielsen- Hans Ole Pedersen- Søren Linnemann.
8.Valg af suppleant: Henrik Nielsen – Thomas Birket Smith.
9.Valg af Revisor: Hans Ole Pedersen.
10. Eventuel. Uddeling af års præmie.

1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Hans Ole Pedersen. Dette blev enstemmigt vedtaget. HOP. Takkede for valget og kunne meddele at Generalforsamlingen var indvarslet korrekt.

2. Formanden beretning blev fremlagt (ligger i sin helhed på hjemmesiden) Beretningen blev enstemmigt godkendt.

3. Kassereren TS. fremlagde regnskabet som så fornuftig ud trods en lille reducering af medlemstallet.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Fastlæggelse af kontingent forblev uændret. Kontingentet blev enstemmigt godkendt.

5. Indkommende forslag: Der var ingen indkommende forslag.

6. Valg af Formand: AS. Genopstiller. Enstemmigt godkendt

7. Valg til Bestyrelse: Flemming Nielsen - Hans Ole Pedersen - Søren Linnemann Alle genopstiller. Enstemmig godkendt.

8. Valg af suppleant: Henrik Nielsen – Thomas B. Smith. Begge genopstiller. Enstemmig godkendt.
(Da Thomas B Smith ikke tidligere var valgt, var det derfor der var to på valg.)

9. Valg af Revisor: Hans Ole Pedersen: Genopstiller, enstemmigt godkendt.

10. Eventuel: Herunder uddeling af præmier v. Torben S.:
Åen: 1. Mads Davidsen. Havørred:82 cm. / 6,7 kg
2. Aksel Jacobsen. Havørred: 85 cm. / 5,9 kg.
3. Søren M. Jørgensen. Havørred: 78 cm. / 5,2 kg.
Havet: 1. Per Busk: Torsk: 5,4 kg.
Junior: 1. Aksel B. Pedersen. Havørred: 56 cm. / 00 kg.

1.Kasserer fra Snøren var meget tilfreds ved det samarbejde som var under udvikling med Pirken (Torben Hinge) der var endvidere delt en folder rundt hvor Snøren orienterede om et grej loppe market d. 5/2
2018 hvor alle var velkommen.
2.Der blev fra et medlem givet ros til bestyrelsen for div. udmeldinger i forbindelse med arrangementer. Endvidere blev der rettet spørgsmål vedr. betalingsbevis. TS informerede at på hjemmesiden under
medlemsinfo/betalingsstatus kunne man opgive sin fødselsdagsdato/dato for indmeldelse/ medlemsnummer. Der vil efterfølgende poppe op at ”man” har betalt og kan her tage et udskrift, som man så medbringer på sin fisketur.
3. Vedtægterne vil fremadrettet blive opdateret på hjemmesiden.
4. Johnny orienterede der på torsdag d.1/2 vil være et spændende foredrag i forbindelse med fisker fra Vancouver samt billedmateriale. Der blev samtidig spurgt ind til sæler i Åen og hvor AS kunne meddele der var skrevet til ministeriet og hvor Limfjord sammenslutningen samt Pirken og samtlige Lystfiskeriforeninger ved Limfjorden var indbudt til et møde i Holstebro sidst i februar, hvor div. indsamlede observationer ville blive fremlagt og drøftet.
5.Formanden. Bestyrelsen kunne herefter fremhæve et medlem som laver et kæmpe arbejde for foreningen og var enig om at udnævne Vagn Olesen til æresmedlem. Der blev i den forbindelse overrakt et billede samt  en lille erkendtlighed samt et stort bifald fra samtlige fremmødte. Til slut kunne AS informere at der kommet lidt mere fiskevand (Vesterbro 56/Gunnar) der vil blive lavet en opdatering på hjemmesiden hvorefter dette vil kunne ses.
Dirigenten (HOP) takkede for god ro og orden, hvorefter man gik over til de traditionelle gule ærter med div. tilbehør.