Foreningen → Formandens beretning 2020
Generalforsamling 2020.
  
Formandens beretning.
 
Vi mindes de der ikke er her mere..
 
Foreningen:
Det foregående år har for foreningen været et roligt år. Bestyrelsen har afholdt 6 møder.
Antallet af junior medlemskaber er forsat faldende. Det er blevet svært at få unge mennesker ud og fiske. Derfor forsøges at oprette et ”senior hold” som skal har til formål at arrangere 1-2 årlige aktiviteter med fokus på at skabe interesse for lystfiskeri blandt børn og unge. Det kan feks være i samarbejde med naturvejlederne eller andre interesseorganisationer.
Foreningens seniormedlemstal balancerer på en knivsæg. Så bestyrelsen har gennem året arbejdet med nogle ideer til forskellige aktiviteter.
Vinteraktiviteter i klubhuset.
Vores klubaftner er godt besøgt af en fast skare, som binder fluer. De er næsten blevet så fast at man har fastepladser J. For at give vores klubaftener lidt mere ”liv/kulør” og interesse fra andre end fluebindere. Arrangereres der nogle aftener med forskellige foredrag og evt. alternativt ”lav en spinner” ala ”bind med flue”
I marts havde vi besøg af Andersons pontonbåde, som underholdt med fiskeri fra potonbåde.
Mange af disse tiltag vil være åbne for alle, således interessegruppen bliver større.
Tur aktiviteter.
Vores tur aktiviteter er meget omfattende og det kræver en del tid og kræfter af turlederne. Og det er ofte de samme typer af ture der er flest tilmelding til. Derfor har det været et emne som er blevet diskuteret og bestyrelsens konklusion er der vil blive skåret ned i forskelligheden af ture og så arrangeres de ture, hvor der er god tilslutning til.
Med tanker på den forgangne sæson, så er det forsat meget vigtig med indberetning af fangstrapporter. Der er ingen tvivl om, at fangster der blev gjort i Lerkenfeld å i 2019 og de fangstrapporter der blev indsendt, gør at enkelte tvivlere vælger at melde sig ind.
Der mangler nogle indberetninger og billeder fra havturene. Find kameraet frem på disse ture.
Det kan tydelig ses på besøgstallene på Facebook og hjemmesiden, når der bliver offentliggjort billeder af fangster og ture vi har. Derfor er det til stadighed vigtig med billeder af fisk og ture fra åen/havet.
 
Maillist/nyhedsbrev: Der arbejdes forsat med at opretholde informationsniveauet til medlemmerne. Der udsendes et nyhedsbrev, når der er nyt vedr. arrangementer og andre informationer.
Hjemmesiden besøges ofte og det samme gælder for Facebook siden. Der er pt. 700 følgere på Facebook, så det giver en kæmpe disponering, når vi poster noget der.
Disse tiltag er kun noget værd hvis medlemmerne bruger dem. Derfor er det forsat vigtig, at medlemmer registrerer sin mail adr. på hjemmesiden og ikke mindst får meldt flytning. 
 
Lokaler: Sæsonen for vinter aktiviteter, klubaftner osv. er i fuld gang med hygge, fluebinding og kaffe. Konceptet ”bind med flue” er blevet en fast del af aftenen. Her er mulighed for at binde med på et fastlagt fluemønster. Pirken, samt Lars og Kent fra FFFD tilrettelægger hvilke fluer der bindes.
Om mandagen er der mulighed for deltagelse i Snørens havfisker klubaften. Medlemmer fra Pirken kan deltage i de aktiviteter Snøren arrangere i vinterhalvåret. Så tjek kalenderen på hjemmesiden med datoerne for havfisker klubaftener.
Ønsker man et arrangement i lokalerne, så skriv til bestyrelsen og det vil blive lagt i fælleskalenderen.
 Lodsejere: Det har været et stille år for vores lodsejerkontakter. Den årlige uddeling af lodsejer kurve blev udført i april. De lodsejere vi fik en snak med, havde ikke noget negativt at berette. Det er meget positivt og dejligt at komme ud og besøge dem. Enkelte kunne fortælle der var skiftet ejer og det er særdeles vigtig information. Foreningen har mange km. fiskevand ved Lerkenfeld å. Det kan give nogle udfordringer vedr. ejerskifte. Derfor er det meget vigtig, at observeres der nye ejere, så giv et praj til foreningens lodsejerkontakt Allan Schiby, som har kontakten og oplysninger om ejerforhold.
Vi skal helst ikke risikere at kommer forkert ind på hinanden pga. vi ikke lige har kendskab til nye ejere.
Foreningen kan kun bibeholde fiskevandet ved at have et godt samarbejde med lodsejerne. Det er også vigtigt til fremtidige projekter med gydegrus og anden udvikling af vandløbene.

Der skal lyde en tak til vores lodsejere for et godt samarbejde i 2019.
 
Aktiviteter.
Der har gennem året været flere aktiviteter.
Februar: Jagt og Fiskeri messen i AKKC. Messe er ikke længere det trækplaster vi håbede på foreningsmæssigt. Det koster en del for vores forening at deltage trods vi stiller med arbejdskraft. Derfor er det besluttet at satse mere på messen i Aars, som afholdes hvert år. Den er gratis for foreninger og samtidig er den placeret lokalt for Lerkenfeld å.
Jun: Guidning ved Lerkenfeld å. En dag hvor der er for mulighed for at høre om Lerkenfeld å og dens ”hemmeligheder”, samt fremvisning af parkerings muligheder. Det var en rigtig god tur. Spørgelysten blandt de deltagere var stor og vi fik fortalt en masse.
Nov. - Andespil. Det går ikke for godt med deltagere og det blev igen til et underskud. Foreningen vil dog forsat bakke op om dette, da det er tradition og en ting vi syntes skal fortsætte.
Jan. -Senior julefrokost. Grundet den travle december er den årlige julefrokost flyttet til januar. Dejligt der er tilslutningen til dette arrangement. Bestyrelsen håber virkelig vi har fået skabt en ny tradition. En god eftermiddag, hvor snakke om årets og tidligere fangster gik lystigt.
Tak til Johnny for arbejdet med at denne dag skal lykkedes.
Der skal igen gøres opmærksom, at har man en idé, som kan skabe noget socialt imellem medlemmer eller interesse for forening, så bring det frem i lyset til bestyrelsen, som vil tage det op og bakke op om sådanne initiativer. Det kunne være en fiskedag for alle til åerne, fjordene eller medlemsaften med en eller anden aktivitet.

Fisketure.
Der er i den forgangne sæson afholdt.
3. ture til Lerkenfeld å.
Lidt blandet med deltagelse til disse ture. Vi fastholder premiereturen og afslutningsturen.
2. ture til Mariager fjord.
En tur i foråret og en i efteråret. God tilslutning til disse ture. Der blev fanget nogle fine fisk på forårsturen og efterårsturen vrimlede med fisk, desværre uden størrelse. Dejlige dage med fisk og hygge.
1 tur til FFFD´s fluemesse i Kolding.
En virkelig nørde dag, med masser af fluebinding, foredrag og udstillere.
Desværre aflyst grundet manglende tilmelding.
2. Ture efter gedde.
Fine ture med gode fangster og oplevelser. God tilslutning til disse ture.
1. tur efter pighvar på vestkysten med overnatning.
En hyggelig tur, men desværre var der kraftig vind fra vest, som vanskeliggjorde fiskeriet kun et par enkelte fisk blev fanget.
1 tur til østkysten.
God tilslutning og fint vejr havde sat forventningerne op til fangster. Desværre blev det ikke til de store fangster, men flere fik da fisk til et par middage.
Ryå: 
Åen er som sædvanlig godt besøgt af dagkortfiskere. Der blev solgt dagkort for kr. 65.000,- Det er især salg fra nettet og den lokale tankstation. Når der sælges så mange kort, så kræver det også en solid kontrol og der er kontrolleret 87 fiskere og der blev uddelt 3 girokort til statstegn og 10 medlemskaber.
I lighed med tidligere år er der sket vedligehold af spange og slået vegetationen, så fiskevandet er tilgængeligt. Et tilbagevendende problem med skilte, er at de bliver ødelagt el. helt forsvinder, så der er sat nye op, hvor der manglede.
Der er indledt et samarbejde omkring klipning af dæmningen, med digelauget, og Holger Rendbæk, har klippet toppen af diget nogle gange henover sommeren og efteråret, fra udmundingen og helt op til Skeelslund, det fungerer fint, og gør åen væsentlig nemmere at komme til.
Den årlige fiskekonkurrence havde 45 deltagere og der blev indvejet 3 havørreder 2 til 2,5 kg. Leif Sørensen fik gavekortet til Jægeren og Lystfiskeren på de 5.000kr.Steen Rubæk modtog et gavekort på 2.000kr for næststørste havørred
Derudover var der præmier til juniorer for fangster af aborre.
Der har også været besøg af en flok juniorer fra Tyskland. Kurt påtog sig værtsrollen i den uge de var i Danmark og besøgte medlemsforeningernes fiskevande.

Havet: 
Der har virkelig været mulighed for at komme en tur på havet via vores aftale med Snøren. Deter virkelig positivt at se.
Som nævnt tidligere har vi fastholdt 3 årlige Pirken ture.
Præmie turen, desværre måtte den i år aflyses pga. af vejret.
Fyenshav turen, er med succes blevet en del af programmet og når man så modtager flg. Fra en af deltagerne, så bliver man glad.
Citat: Netop hjemkommet fra en skøn weekend på Als med fiskeri efter fladfisk med det gode skib “Nana” fra Fynshav.
En stor tak til Torben, der havde sat det hele i scene, og en stor tak til Knud og hans kulinariske evner, der næppe kan overgåes. Tak til resten af holdet, der som altid bidrager til råhygge i “børnehjemmet” og ombord. Skipper Morten gjorde en stor, forgæves indsats for at finde de flade, men de var ikke hjemme denne weekend. 12 mand fangede til sammen 15 fladfisk. Kun lige nok til aftensmaden, der måtte suppleres med Knuds løgsuppe. Vi tager fiskemæssigt revanche næste år.
Tusind tak til Jer alle.
Vores forening fortsætter de 6 medlemskaber i Snøren. Så fremtidig tilbydes der 6 pladser til Pirkens medlemmer på de ture Snøren arrangere. Tilmeldingerne til turene er dog forsat efter først til mølle princippet. Senest 3 uger før og tilmelding er binende.
Alle ture lægges ind på hjemmeside og Facebook.


Lerkenfeld å/Vandpleje: 
Klagen fra 2017 til Miljøstyrelsen vedr. brug af mejekurv i Skelbækken er forsat under behandling i Naturklagenævnet. Forhåbentlig kan vi sætte vores lid/forhåbninger til at Skelbækken ikke tages ud af vandplanen og afgørelse omstødes, så det ikke bliver tilladt.
Vest Himmerland kommune har færdiggjort renoveringsprojektet af odderbækken. Bækken er blevet ført tilbage til sit oprindelige løb og opfyldt strækningen med gydegrus. Det ser lovende ud og vi kan håbe fiskene finder vej dertil.
Der arbejdes forsat med Rebild kommune om yderligere grus, samt få udjævnet den niveau forskel der er kommet ved det renoveringsprojekt de gennemført i hovedløbet,
Så fik Odderbækken endelig lagt gydegrus ud på to strækninger af ca. 20m. Projektet har været meget langtrukket og vi håber det ikke tager samme tid fremover at få godkendt og udført gydegrus projekter.
Vest Himmerland kommune udsendt i foråret 2019 planer for regulativændringer for tilløb til Lerkenfeld å og hovedløbet. I alt 12 regulativer og forslag til ændringer skulle gennemlæses og kommenteres. Det gav en del arbejde for vandplejen, da der er en indsigelsesfrist og denne skal overholdels ellers forsvinder retten til at blive hørt. Der blev indsendt kommentarer og indsigelser til regulativ-ændringerne der var fremlagt. FN og AS deltog efterfølgende i et møde med VHK for at gennemgå det hele. Vi havde en god dialog og flere af de indsigelser vi havde blev indført i det nye regulativ.
Grødeskæringen i denne sæson har været tilfredsstillende.
Der er vist ingen der er tvivl om vi har haft en våd sæson. Der blev igen i år fanget nogle virkelig flotte og store fisk. Vores fiskestrækninger ved Lerkenfeld å fik virkelig opmærksomhed i de forskellige medier, da junior Axel fangede en rigtig flot sommer fisk og lavede en flot film om fiskeriet i åen. Tørfluefiskeriet efter havørred er på fremmarch og Lystfiskeren i Randers lavede en flot film herom, som fik en del opmærksomhed på Facebook og Youtube
Det er meget afhængigt af hvem man snakker med om antallet af fangster. Nogle mener der slet ikke er det antal fisk i åen som tidligere og andre mener det er nogenlunde samme niveau. Det er meget svært at vurdere, når der ikke registreres nogen fangster eller nul ture i vores rapporter der ligger i hytterne og på hjemmesiden.
Desværre er tendens for antallet af registrerede gydninger faldende. Thomas og Anders har været på den årlige gydevandring og antallet på den strækning de går er i år faldet med 15-20 stykker i forhold til sidste år, hvor det var næsten en halvering af hvad de talte i 2018.
Det er særdeles bekymrende og der er indledt en dialog med DTU omkring de manglende gydninger. Det er et ønske - fra vores side – at DTU vil fremskynde undersøgelsen for bestanden, da den pt. først er planlagt i 2022.   
Der har også gennem året været talt og tænkt meget over bestanden af sæler i Limfjorden. Der en tendens til at biologerne i miljøstyrelsen til opblødning reglerne for hvornår tilladelser til at regulere sælen gives. Dog kræver det at der næsten dagligt bliver indrapporteret sæler i vores vandløb.
Så observeres en sæl i udløbet eller åen, indberet den – gerne med billede. Det samme gør sig gældende for Skarven og nu hvor vi har fiskevand på det ydre stykke (med træer) kan vi måske godt få tilladelse til regulering, hvis vi kan dokumentere deres tilstedeværelse. Lodsejere har mundtligt gives deres accept.

Tak for ordet.