Foreningen → Formandens beretning 2019
Generalforsamling 2019.
  
Formandens beretning.
 
Vi mindes de der ikke er her mere..
 
Foreningen:
Det har for foreningen været et roligt år. Der har været et par gennemgående ting bestyrelsen har arbejdet på.
 • Danmarks Sportsfisker Forbund (DSF) har lavet et nyt koncept, som gør det muligt at tegne foreningsmedlemskab. Foreningsmedlemskaber består i 2 forskellige modeller.
 1. Blå medlemskab hvor foreningerne kan få hjælp og vejledning til arrangementer og aktiviteter.
 2. Grøn medlemskab, hvor foreningerne kan få hjælp og vejledning til vandpleje, ssom etablering af gydebanker.
Bestyrelsen kunne se ideen i at tegne et grønt medlemskab, så der fremtidig ville være vejledning ved evt. forurening eller klagevejledning ved afgørelser vedr. vandpleje. Desværre viste det sig - som frygtet -, at et sådan medlemskab pt. vil koste foreningen kr. 35.000,- årligt (kr. 150,- pr. medlem).
 • Havfiskeri – Torben Hinge har kæmpet en kamp for at få fyldt havturene og det er til stadighed blevet svære og svære at fylde båden. Derfor blev der indledt en dialog med Snøren om et fremtidigt samarbejde. I efteråret kom de sidste detaljer på plads, så vi fremtidig også kan tilbyde vores medlemmer mulighed for at komme på havet og fiske.
Foreningens medlemstal for seniorer har været på nogenlunde samme niveau som i 2017. Det var lidt med spænding bestyrelsen vedtog at stramme og vedholde reglerne for indbetaling af kontingent. Så hvis kontingentet ikke er indbetalt senest pr. 1. feb, er det at betragte som nyt medlemskab ved indbetaling senere og der skal betales indskud (senior medlemskab). Det gav et lille dyk i medlemskaber i starten af året, men dette har rette sig op gennem året.
Desværre svigter antallet af junior medlemskaber. Det er blevet svært at få unge mennesker ud og fiske. Søren har gennem året været aktiv med arrangere ture og genindført ture til P&T søer. Men uden resultater.
Med tanker på den forgangne sæson, så er det forsat meget vigtig med indberetning af fangstrapporter. Der er ingen tvivl om, at de få fangster der blev gjort i Lerkenfeld å i 2018 og de fangstrapporter der blev indsendt har bevirket at de tvivlende er blevet overbevist om at der er fisk i åen. Vi mangler nogle indberetninger og billeder fra havturene. Find kameraet frem på disse ture.
Det kan tydelig ses på besøgstallene på Facebook og hjemmesiden, når der bliver offentliggjort billeder af fangster og ture vi har. Derfor er det til stadighed vigtig med billeder af fisk og ture fra åen/havet.
 
Maillist/nyhedsbrev: Der arbejdes forsat med at opretholde et forholdsvis højt informationsniveau (vi er frivillige).  Der udsendes et nyhedsbrev, når der er nyt vedr. arrangementer og andre informationer. Nyhedsbrevet er udsendt 5 gange i 2018.
Hjemmesiden besøges ofte og det samme gælder for Facebook siden. Der er pt. 700 følgere på Facebook, så det giver en kæmpe disponering, når vi poster noget der.
Disse tiltag er kun noget værd hvis medlemmerne bruger dem. Derfor er det forsat vigtig, at medlemmer registrere sin mail adr. på hjemmesiden og ikke mindst får meldt flytning. 
 
Lokaler: Sæsonen for vinter aktiviteter, klubaftner osv. er i fuld gang med hygge, fluebinding og kaffe. Konceptet ”bind med flue” er blevet en fast del af aftenen. Her er mulighed for at binde med på et fastlagt fluemønster. Erik Busk fra Pirken, samt Lars og Kent fra FFFD tilrettelægger, hvilke fluer der bindes.
Som noget nyt er der om mandagen mulighed for deltagelse i Snørens havfisker klubaften. Samarbejdet med Snøren har gjort, at medlemmer fra Pirken kan deltage i de aktiviteter Snøren arrangere i vinterhalvåret. Så tjek kalenderen på hjemmesiden med datoerne for havfisker klubaftener.
Så ønsker man et arrangement i lokalerne, så skriv til bestyrelsen og det vil blive lagt i fælleskalenderen.
 
Lodsejere: Foreningen har mange km. fiskevand ved Lerkenfeld å. Det kan give nogle udfordringer vedr. ejerskifte. Derfor er det meget vigtig, at observeres der nye ejere, så giv et praj til foreningens lodsejerkontakter Henrik Nielsen eller Allan Schiby. Det er dem der har kontakten og oplysninger om ejerforhold.
Vi skal helst ikke risikere at kommer forkert ind på hinanden pga. vi ikke lige har kendskab til nye ejere.
Foreningen kan kun bibeholde fiskevandet ved, at have et godt samarbejde med lodsejerne. Det er også vigtigt til fremtidige projekter med gydegrus og anden udvikling af vandløbene.
Der skal lyde en tak til vores lodsejere for et godt samarbejde i 2018.
 
Aktiviteter.
Der har gennem året været flere aktiviteter.
 • Februar – Jagt og fiskeri messen i Aars. Messe er lokalt ved at have et godt grundlag og det at foreningen er repræsenteret gør den synlig lokalt. Messen vil fremover blive afholdt hvert år og det vil kollidere med vores deltagelse i Outdoor. Det er derfor bestemt vi forsat kun deltager hvert andet år.
 • Maj - Lystfiskerfestival arrangeret af Fritidscentret Trekanten. Arrangementet var delt op, således alle aktiviteterne om lørdagen foregik i og omkring Trekanten med foredrag, fluebinding, fluekast, kast med spinnestænger, blink fremstilling og kulinariske oplevelser. Kokken Claus Holm viste sine kundskaber i tilberedning af forskellig fisk. Per Busk havde kontaktet (Aab spiller og medlem) Kasper Pedersen, som gerne ville støtte op om arrangementet. Søndag bestod i aktiv fiskeri ved Hesteskoen. Om det var det gode vejr eller festivalen var rygtedes var det godt besøgt og flere fangede da også hornfisk.
 • Juni - Guidning ved Lerkenfeld å. En dag hvor der er for mulighed for at høre om Lerkenfeld å og dens ”hemmeligheder”, samt fremvisning af parkerings muligheder. Der var god tilslutning i år og vi havde en rigtig god tur. Spørgelysten blandt de deltagende var stor og vi fik fortalt en masse.
 • Aug. Fjordpark open. Et stort arrangement som kommunen havde stablet på benene. Desværre faldt sammen med sommeren var forbi og det blev en kold weekend, med meget få deltagere. Der var lidt besøgende fra skolerne fredag, men lørdag var det mere eller mindre menneske tomt.
  Der er lagt op til at gentage et i 2019. Om vi deltager vil blive taget op på et bestyrelsesmøde.
 • Nov. - Andespil. Det går ikke for godt med deltagere og det blev igen til et underskud. Bestyrelsen vil dog forsat bakkeop om dette, da det er tradition og en ting vi syntes skal fortsætte.
 • Dec. -Senior julefrokost. Dejligt der er tilslutningen til dette arrangement. Bestyrelsen håber virkelig vi har fået skabt en ny tradition. En god eftermiddag, hvor snakke om årets og tidligere fangster gik lystigt.
  Tak til Johnny, Woldbye, Knud og Erik for jeres arbejde med at denne dag skal lykkedes.
Der skal igen gøres opmærksom, at har man en idé, som kan skabe noget socialt imellem medlemmer eller interesse for forening, så bring det frem i lyset til bestyrelsen, som vil tage det op og bakke op om sådanne initiativer. Det kunne være en fiskedag for alle til åerne, fjordene eller medlemsaften med en eller anden aktivitet.

Fisketure.
Der er i den forgangne sæson afholdt.
3. ture til Lerkenfeld å.
Lidt blandet med deltagelse til disse ture. Den varme sommer gjorde fiskeriet i åen besværligt.  
2. ture til Mariager fjord. En tur i foråret og en i efteråret.
God tilslutning til disse ture. Turen i foråret gav ikke de store fangster, men efter der blev flyttet plads i efteråret var der gevinst med nogle fine blanke fisk.
1. tur ud til Ny Torup fiskepark.
Desværre aflyst grundet manglende tilmelding.
1. tur veskysten efter havbars.
Turen blev flyttet til molen i Sæby grundet vejret. Og det var en god ide. Der blev virkelig fanget mange fisk. Fjæsing i hopetal, hornfisk og makrel i nogle størrelser der var imponerende.
1 tur til østkysten.
God tilslutning trods vejret. Stiv kuling fra øst. Men det gjorde at fiskene kom ind på det lavere vand og der blev fanget godt med fladfisk. Selv Johnny havde fisk med hjem.

Ryå: 
Ved repræsentantskabsmødet blev Jens Schou æret for sine 40 år i bestyrelsen.
Åen er som sædvanlig godt besøgt af dagkortfiskere. Der blev solgt dagkort for kr. 69.000,- Det er især salg fra nettet og den lokale tankstation. Når der sælges så mange kort, så kræver det også en solid kontrol og der er kontrolleret 73 fiskere og der blev uddelt 12 girokort til statstegn og 10 medlemskaber.
I lighed med tidligere år er der sket vedligehold af spange og slået vegetationen, så fiskevandet er tilgængeligt. Et tilbagevendende problem med skilte, er at de bliver ødelagt el. helt forsvinder, så der er sat nye op, hvor der manglede.
Der er indledt et samarbejde omkring klipning af dæmningen, med digelauget, og Holger Rendbæk, har klippet toppen af diget nogle gange henover sommeren og efteråret, fra udmundingen og helt op til Skeelslund, det fungerer fint, og gør åen væsentlig nemmere at komme til.
Den årlige fiskekonkurrence blev ikke det tilløbsstykke som tidligere år. 40 deltagere og der blev indvejet 3 havørreder 2 til 2,5 kg. Leif Sørensen fik gavekortet til Jægeren og Lystfiskeren på de 5000kr.Steen Rubæk modtog et gavekort på 2000kr for næststørste havørred
Derudover var der præmier til juniorer for fangster af aborre.
der har også været besøg af en flok juniorer fra Tyskland. Kurt påtog sig værtsrollen i den uge de var i Danmark og besøgte medlemsforeningernes fiskevande.
Tak for indsatsen til Kurt.

Havet: 
Torben Hinge har virkelig lagt sig i selen for at foreningen forsat kan tilbyde havfiskeri for medlemmerne. Vi fastholder 3 årlige Pirken ture. Præmie turen, Nytårs turen og turen til Fyenshav bliver til en foreningstur med tilskud fra foreningen. De resterende ture på havet arrangeres i samarbejde med Snøren. Vores forening har købt 6 medlemskaber i Snøren. Så fremtidig tilbydes der 6 pladser til Pirkens medlemmer på de ture Snøren arrangere. Tilmeldingerne til turene er dog forsat efter først til mølle princippet. Senest 3 uger før og tilmelding er binende.
Alle ture er lagt ind på hjemmeside og Facebook.
Præmie havturen blev afholdt i fantastisk vejr og fangsterne var også gode. Det blev ikke til de store fisk, men mange rigtig fine stegetorsk
Torben havde igen i år arrangeret tur til Fynshav der blev afholdt i oktober måned med rigtig gode fangster af fladfisk og ikke mindst Knuds kulinariske kunster. Fleggaard blev også besøgt.


Lerkenfeld å/Vandpleje: 
 • I 2017 havde vi lidt udfordringer med kreaturer som invaderede områderne omkring godset og trådte spang og brinker ned. Der er i 2018 blevet opsat el-hegn igen og der har ikke været problemer med dem siden.
   
 • Klagen fra 2017 til Miljøstyrelsen vedr. brug af mejekurv i Skelbækken er forsat under behandling i Naturklagenævnet. Forhåbentlig kan vi sætte vores lid/forhåbninger til at Skelbækken ikke tages ud af vandplanen og afgørelse omstødes, så det ikke bliver tilladt.
   
 • Rebild kommune har færdiggjort renoveringsprojektet af selve hovedløbet ved Binderup. Åen er blevet ført tilbage til sit oprindelige løb og opfyldt strækningen med gydegrus. Desværre har projektet betydet at der er sket en opstuvning af vand over en del af den strækning, hvor der i forvejen var en naturlig gydning. Samtidig er den mængde gydegrus som er lagt alt for lille. Der er ikke udlagt grus på hele strækningen, kun sporadisk på dele heraf. Dette er ikke tilfredsstillende og der vil derfor blive taget kontakt til kommunen og forhørt om der ikke kan komme mere grus i og om der kan gøres noget for udjævne den forskel der, så vi undgår opstuvningen.
   
 • Så fik blev projektet for udlægning af gydegrus i Odderbækken endelig godkendt. Der vil i løbet af foråret blive nedsat en arbejdsgruppe til udførelse af projektet.
   
 • Grødeskæringen i denne sæson har været tilfredsstillende.
 • Den tørre og varme sommer har haft sin indflydelse på fangsterne i år. Der er slet ikke fanget det antal fisk, som vi er blevet forvandt med. Der er dog fanget enkelte fisk omkring de 5 kilo. Desværre er denne tendens også gældende for antallet af registerede gydninger. Thomas og Anders har været på den årlige gydevandring og det er næsten en halvering af gydninger de har kunnet tælle på de strækninger de gennemgår
  Der har også gennem året været talt og tænkt meget over bestanden af sæler i Limfjorden. Der blev i foråret indkaldt til et møde i Holstebro sammen med Fiskeriministeriet, Miljøstyrelsen, DSF og flere foreninger som har vandløb med udmunding i Limfjorden. Ministeriet var meget lydhør overfor de argumenter der blev fremlagt. Som resultat af dette møde fik Karupå sammenslutningen tilladelse til at nedlægge 7 sæler og der blev etableret en hjemmeside for indberetning af sæl observationer. Se link på hjemmesiden.
  Sælen har også gjort sit indtog i Lerkenfeld å, som man har kunnet se på de billeder og film der er blevet fremlagt. På baggrund af disse observationer og bekymringen for, at antallet af sæler i åen skulle øges. Blev der søgt om en regulering i Lerkenfeld å. Svaret fra miljøstyrelsen var dog negativ, da de mente antallet af indberetninger og hyppigheden ikke berettigede til en regulering.
  DTU Aqua har gennemført en undersøgelse for havørreden vandrings adfærd for havørreder i Karup å og Simested å..
  Det er bemærkelsesværdigt, hvor kort tid fiskene tilbragte i Limfjorden i forhold til, at der er tale om en stor fjord, som er rig på fødeemner. Der var kun to dokumenterede tilfælde af fisk, der tilbragte hele deres marine periode indenfor Limfjorden. Der kan være flere årsager til denne præference for at opholde sig kort tid i fjorden, men en væsentlig årsag er, at fjorden er farlig for fiskene at opholde sig iDette understøttes af, at 64 % af de mærkede nedgængerørreder, der på et tidspunkt opholdt sig i Limfjorden, også døde i den, selvom fiskene generelt opholdt sig i fjorden i forholdsvist kort tid. Dette ligger markant over de dødeligheder, man ser hos nedgængere i andre danske og internationale studier. Den høje dødelighed i Limfjorden indtraf næsten udelukkende i den sydlige del af fjorden (syd for Hvalpsund). Dette mønster gentog  sig for de fisk, der vendte tilbage gennem fjorden efter at have været ude i havet. Her var dødeligheden på strækningen mellem Hals og Aggersund eksempelvis 0 %, men 39 % af de fisk, der passerede Aggersund på vej hjem til vandløbet, forsvandt på den resterende del af turen hjem. 
  Den høje dødelighed i fjorden ser ikke ud til at skyldes, at fiskene fra Karup Å og Simested Å er dårlige til at overleve generelt. Derimod har de en lavere dødelighed under deres ophold ude i havet end nedgængerørreder fra eksempelvis Gudenå havde, da DTU Aqua undersøgte disse i 2004 og 2005. 
  Studiet tegner derfor et billede af Limfjorden som en farlig fjord at være nedgængerørred i. Samtidig viste resultaterne, at store fisk havde væsentligt bedre overlevelseschancer i fjorden end mindre fisk. Dette antyder, at rovdyr i fjorden spiller en stor rolle, da rovdyr typisk vil have nemmere ved at fange de mindre fisk. 
Døde i åen   Døde i fjorden 
på vej ud 
Døde i havet  Døde i fjorden 
på vej hjem 
Blev i fjorden 
og overlevede  
Tog til havet og hjem 
og overlevede 
12 %  49 % 18 % 8 %  1 %   12 %
Se hele rapporten på http://www.fiskepleje.dk/nyheder/2018/11/voksne-havoerreder-forlader-limfjorden?id=9dad2dc9-4a58-47de-b3ac-a08d74ce8ed9&utm_source=newsletter&utm_media=mail&utm_campaign=2018_11_15_Nyhedsbrev&fbclid=IwAR3YfP-4AViMwytXGCeFE6Fs1Aa0fsY0FYe21SjIGg7sITBcMjK7bBf41zY
Formanden takker bestyrelsen og alle foreningens hjælpere for den store indsats i året. 
 
TAK!