Foreningen → Formandens beretning 2018
Generalforsamling 2018.
  
Formandens beretning.
 
Vi mindes de der ikke er her mere..
 
Foreningen:
Der har været afholdt 6 bestyrelsesmøder i det forgangne år.
Vores medlemstal har været på nogenlunde samme niveau som i 2016. Der har været en lille fremgang på senior medlemmer. Der er ingen tvivl om at de fangster der blev gjort i Lerkenfeld å i 2016 og det fine fangstrapporter der blev indsendt har bevirket denne fremgang.
Udgangspunktet for medlemskab er for manges vedkomne muligheden for at fange en fisk. Og muligheden herfor er ikke blevet mindre med de tiltag der er gjort og bliver gjort for vores vandløb. Det kan man se på de rapporter der ligger på hjemmesiden og ude i hytterne.
Vi kan tydelig se på vores besøgstal på Facebook og på hjemmesiden og ikke mindst medlemskaber, når der bliver offentliggjort billeder af fangster og ture vi har. Derfor er det til stadighed vigtig med billeder af fisk og ture fra åen/havet.
 
Maillist/nyhedsbrev: Vi forsøger at opretholde et forholdsvis højt informationsniveau (vi er frivillige).  Hjemmesiden besøges ofte og det samme gælder for Facebook siden. Der er pt. 700 følgere på Facebook, så det giver en kæmpe disponering, når vi poster noget herinde. Det samme er vores nyhedsbrev, som udsendes, når der er vigtigt nyt. Nyhedsbrevet er udsendt 7 gange i 2017.
Disse tiltag er kun noget værd hvis medlemmerne bruger dem. Derfor er det forsat vigtig, at medlemmer registrere sin mail adr. på hjemmesiden og ikke mindst får meldt flytning. 
 
Lokaler: Så er vi efter 2 år i eksil endelig indflyttet i nye lokaler. Der er ingen tvivl om vi er rigtig mange brugere af lokalerne. Naturvejlederne og skoletjenesten anvender dem i dagtimerne og så er vi Fjordhaverne, Snøren og os selv der skal deles om anvendelsen i aftentimerne. Indtil nu har der ikke været de store forvirringer og vi har fundet en rigtig god fordeling. Vores klubaftner og mødedatoer er lagt ind i en fælleskalender der styres af naturvejlederne. Så ønsker man et arrangement, så skriv til os og det vil blive lagt i kalenderen. Vi er lidt spændte på, om vi kan skabe det miljø vi ønsker af et klublokale. Der er nogle restriktion på hvad og hvordan vi må sætte vores præg. Det er selvfølgelig naturligt, når vi er så mange interessenter.
Klubaftnerne er startet godt op med en efterhånden lille fast skare, som kommer og hygger med lidt fluebinding og kaffe. Vi har i samarbejde med FFFD tilrettelagt klubaftenen, således der hver anden gang er mulighed for at binde med på et fastlagt fluemønster. Det er Lars og Kent fra FFFD og så den ukuelige Erik Busk fra Pirken der tilrettelægger, hvilke fluer der bindes.
 
Lodsejere: Vi har mange km. fiskevand ved Lerkenfeld å. Det giver os nogle udfordringer vedr. ejerskifte. Derfor er det meget vigtig, at hvis man får kendskab til nye ejere, så giv et praj til vores lodsejerkontakter Henrik Nielsen eller Hans Jørgensen. Det er dem der har kontakten og oplysningerne om ejerforholdene. Vi skal helst ikke risikere at kommer forkert ind på hinanden pga. vi ikke lige har kendskab til nye ejere.
Vi kan kun bibeholde vores fiskevand ved, at have et godt samarbejde med lodsejerne. Det er også vigtigt til fremtidige projekter med gydegrus og anden udvikling af vores vandløb.
Der skal lyde en tak til vores lodsejere for et godt samarbejde i 2017.
 
Aktiviteter.
Der har gennem året været flere aktiviteter.
 • Februar - Outdoor Messe. Messe er ved at have et godt grundlag og lystfiskeriet er blevet en større prioritet for messen. Vores deltagelse denne weekend betød at vi fik 12 nye medlemmer.
 • Maj - Lystfiskerfestival arrangeret af Fritidscentret Trekanten. Arrangementet var delt op, således alle aktiviteterne om lørdagen foregik i og omkring Trekanten med foredrag, fluebinding, fluekast, kast med spinnestænger, blink fremstilling og kulinariske oplevelser. Søndag bestod i aktiv fiskeri ved Hesteskoen. Arrangementet vil blive afholdt igen i 2018 og vi deltager for at gøre vores forening synlig og mulighed for nye medlemskaber.
 • Juni - Guidning ved Lerkenfeld å. En dag hvor der er for mulighed for at høre om Lerkenfeld å og dens ”hemmeligheder”, samt fremvisning af parkerings muligheder. Der var god tilslutning i år og vi havde en rigtig god tur. Spørgelysten blandt de deltagende var stor og vi fik fortalt en masse.
 • Juni – Indvielse af Fjordparken. Endelig stod den nye fjordpark færdig og vi kunne få et kig på vores nye lokaler. Vi deltog ved indvielsen med en præsentation af vores forening sammen med de andre foreninger i huset. En god dag med masser af besøgende.
 • Nov. - Andespil. Lidt bedre besøgt end de seneste par år. Det er dog stadig med en lille tilsætning rent økonomisk. Trods underskud, så fortsætter dette arrangement.  Peter er belvet rigtig god til at råbe tallene op og Per piler rundt og tjekker pladerne.
 • Dec. -Senior julefrokost. Igen med fantastisk tilslutning. Det er en fornøjelse tilslutningen til dette arrangement er så massiv. Erik var dog ikke helt tilfreds med sin spillemand ”Vagn”, at han ikke kunne deltage. Men det lykkedes vist at finde en erstatning. En god eftermiddag, hvor snakke om årets og tidligere fangster gik lystigt
Det er også meget vigtigt, at har man en idé, som kan skabe noget socialt imellem medlemmer eller interesse for forening, så vil bestyrelsen bakke op om sådanne. Det kunne være en fiskedag for alle til åerne, fjordene eller medlemsaften med en eller anden aktivitet.

Fisketure.
Der er ved at have en fast stamme der deltager i de ture, som arrangeres. Det er dejligt og godt at se hvorledes deltagerne bare falder i hak med hinanden og juniorer er virkelig engagerede og glade. Der er ved at være et godt sammenhold på kryds og tværs. Og det tror vi vil afspejle sig i, når man mødes ved åen eller på havturen, så er der altid et eller andet at snakke om eller bare lige det at hilse på hinanden.
Der er selvfølgelig altid plads til flere deltagere, specielt juniorer vil vi meget gerne have med ud og fiske.
Som nyt stiller Pirken med en eller anden form for fortæring til turene.
Det er ikke noget nyt, at vi år har været udfordret rent vejrmæssigt. Trods de vejrlige forhold, så har vi fanget fisk på de ture vi har afholdt og ikke mindst hygget.
3. ture til Lerkenfeld å. Præmieren, aftentur og afslutning med suppe.
2. ture til Mariager fjord. En tur i foråret og en i efteråret.
1. tur ud til NL og Lindenborg å. Desværre aflyst grundet manglende tilmelding.
1. tur veskysten efter havbars.
1 tur til østkysten. 

Ryå:
Ved repræsentantskabs mødet i Nedre Ryå fik vi sagt farvel til den mangeårige formand Peter Kristensen, som ikke længere ønskede at bestride posten. I stedet tilfaldt valget som formand Kurt Pedersen. Åen er som sædvanlig godt besøgt af dagkortfiskere. Der blev solgt dagkort for kr. 60.335,- Det er især slag fra nettet og den lokale tankstation. Når der sælges så mange kort, så kræver det også en solid kontrol og der er kontrolleret 151 fiskere og der blev uddelt 12 girokort.
I lighed med tidligere år er der sket vedligehold af spange og slået vegetationen, så fiskevandet er tilgængeligt. Bla. Indkøbt og opsat nye bord og bænke ved Haldager, Jernbanen, toftegård og Rendbæk bro.
Den årlige fiskekonkurrence blev ikke det tilløbsstykke som tidligere år. 38 deltagere og der blev da indvejet fint med fisk. Flg. Resultater.
Største havørred - 2,04 kg.
2. største havørred - 1,76 kg.
3, 4, 5 og 6 præmie blev ikke uddelt
7. præmie - aborre på 630 gram
8. præmie - brasen på 3,01 kg
9. præmie - skalle på 210 gram
10. - ikke uddelt
Junior.:
1. præmie brasen på 2 kg
2. præmie aborre på 100 gram !
3. - ikke uddelt

Havet:
Torben Hinge har virkelig taget erhvervet som havtursleder på sig. Der er ved at komme rigtig godt gang i turene og der arbejdes virkelig hårdt på at lave nogle attraktive tilbud.
Torben har opdateret havturskalender der ligger på nettet og vil fremadrettet ligge de ture der er arrangeret op på denne og hjemmesiden og Facebook.
Der er også ved at være et rigtig godt samarbejde med Snøren og vi vil fremadrettet afholde ture sammen, så vi som foreninger ikke står alene med udgiften for bådleje.
Der har været afholdt 8 havture i 2017 med nogle aflysninger imellem, men som oftes, så finder Torben en alternativ tur som tilbydes i stedet. Fangsterne har været ok, men der er ikke fanget de store fisk.
Årets tur til Fynshav blev afholdt i oktober måned med rigtig gode fangster af fladfisk og ikke mindst Knuds kulinariske kunster. Fleggaard blev også besøgt.

Lerkenfeld å/Vandpleje:
 • Der er sket og sker en helt masse ved Lerkenfeld å
  Åens dag blev afholdt den 29. april. Efter vi sidste år havde besøg af kreaturer var flere af vores spang fra pumpen og op til dambruges trådt i stykker. Disse spang blev fornyet med nye brædder elle der blev lavet helt nye. Knud og Woldbye stillede op med en omgang Skipperlapsskovs som blev indtaget med største fornøjelse efter en forholdsvis hård dag.
 • Apropos kreaturer, så er der ikke rigtig sket yderligere i projektet med opsætning af nyt el-hegn. Vi har haft kontakt til de involverede parter og indtil videre er projektet sat i bero.
 • Vores klage vedr. brugen af mejekurv i Skelbækken er forsat under behandling i Naturklagenævnet. Vi kan derfor sætte vores lid/forhåbninger til at afgørelse omstødes og det ikke bliver tilladt.
 • Rebild kommune har igangsat et større renoveringsprojekt af selve hovedløbet ved Binderup. Projektet går på at tilbageføre åen til sit oprindelige løb og opfylde strækningen med gydegrus. Flemming har fulgt projektet med spænding, da der i det område er nogle af de bedste gydepladser. Det udføres dog nedstrøms disse gydebanker. Information om projektet kan findes på Rebil kommune hjemmeside vådområder.
 • På baggrund af den bestandsanalyse DTU-aqua udført for os i efteråret 16 har vi udfærdiget en ansøgning om udlægning af 2 x 10m. gydegrus i Odderbæk. Ansøgning har været gennem høringsperioden og ligger pt. Hos VHK, som skal give sin endelige godkendelse. Vi satser på at kunne udføre opgaven inden næste gydeperiode starter.
 • Vejen ned til hytten ved Søkbæk har også fået et lag belægning. Vi har fået en utrolig hjælp fra lodsejeren, som udlagde alt gruset uden hjælp fra Pirken. Der skal evt. lægges et yderligere lag, men den skal lige vendes med lodsejeren.
 • Grødeskæringen i denne sæson har ikke været tilfredsstillende. Opstrøms godset blev der ikke klippet grøde før sidst i august måned. Dette afstedkom flere klager fra medlemmer, som ikke kunne fiske. Flemming har haft kontakt med sagkyndige ved VHK og anmodet om gennemsyn i 2018, når det er tid igen for skæring.
 • Det har været en god sæson rent fangstmæssigt. Der er blevet fanget nogle rigtig fine fisk med den største iflg. rygterne omkring de 8-9 kilo. Fiskeriet har i den forgangne sæson været lidt særpræget. Som andre år startede opgangen lige omkring Sankt Hans og der blev fanget nogle fine fisk. Da kalenderen så viste juli/aug og det egentlig skulle være top gik fiskeriet i stå og kom egentlig ikke rigtig i gang igen. Ikke hvis man er fluefisker. Fiskene har været nemmere at lokke til biddet med spinner/wobler, som så til gængæld har kastet nogle større fisk af sig. Specielt er det dejligt når juniorer fra efterskolen i Aalestrup fanger nogle flotte fisk, da de ofte går ved Jernbanebroen.
 
Formanden takker bestyrelsen og alle foreningens hjælpere for den store indsats i året. 
 
TAK!