Foreningen → Bestyrelsesmøde den 17. oktober 2019
Uddrag Referat
Pirkens bestyrelsesmøde
Mødeleder: Allan Schiby (AS)
Referent: Hans Ole Pedersen (HOP)
Dato:17/10 - 2019
Varighed: 2,5 time
Tilstedeværende: Allan-Hans Ole-Torben S. -John-Flemming-Per-Johnny
Afbud: Peter-Søren-Torben H.
1.Formanden Allan (AS. Referat 22/8 blev godkendt uden kommentarer.
I forbindelse med Flemmings udtrædelse af bestyrelsen blev nye emner diskuteret.
AS. Havde haft kontakt til Vagn Olesen, som har givet tilsagn om at ville indtræde i bestyrelsen med ansvarsområdet indenfor å plejen.
Da området er en del omfangsrig, blev der talt om at VO. Evnt. kunne etablere en arbejdsgruppe, som kunne være behjælpelig med arbejdet.
FL. Indtræder herefter som suppleant.
Tur angenemt blev diskuteret.
Konklusion: Der arbejdes videre på bestyrelsens sammensætning.
Div. ture vil blive taget op til videre overvejelse.
2.Åen Flemming (FN. Der vil den kommende weekend blive udlagt gydegrys i Odderbækken.
FN. kunne meddele at i 2020 vil blive lavet bestand analyse (august-September) hvor der i den forbindelse vil være brug for hjælp, det strækker sig over ca. en 3 dage.
Det kan konstateres at sælen er blevet set gentagne gange i åen. Der appaleres til medlemmerne at man indberetter det, hvis man ser den, linket står på hjemmesiden.
Konklusion: Der arbejdes videre med Å plejen.
3.Kasserer Torben (TS. meddelte der var kommet et par nye medlemmer til, samt et
par juniores.
Konklusion: Arbejdet forsætter.
.4.Havet Torben H. (TH. Der arbejdes videre med div. havture.
Konklusion: Arbejdet forsættes.
5.-6.Aktiviteter Per (PB). De forskelle lige former for aktivitet blev diskuteret.
Der er udsendt nyhedsbrev hvor bestyrelsen efterlyser seniorer, evnt. 65+ som kunne tænke sig at engagere sig med nogle spændende tiltag for juniorer.
Johnny forelagde den obligatoriske julefrokost som blev diskuteret.
OBS: John vil i det ny år lave en spændende aften med div. billede/filmmateriale hvor omdrejningspunktet vil blive samtlige former for fiskeri efter laks.

Konklusion: Div. aktiviteter / julefrokosten / ”en spændende aften” vil blive fulgt op
fremadrettet. Datoerne for engagementerne følger.
7.Eventuel. Forslag om en fornyelse af layoutet i nyhedsbrevet.
Konklusion: TS. undersøger emnet samt prisen for en evnt. ændring.
Mødet sluttede i god ro og orden.