Foreningen → Bestyrelsesmøde 4. april 2019
Uddrag Referat Pirkens bestyrelsesmøde
Mødeleder: Allan Schiby (AS)
Referent: Hans Ole Pedersen (HOP)
Dato:4/4 2019
Varighed: 2 time
Tilstedeværende: Allan-Torben S. Torben H.- Flemming-Per B. John-Johnny-HOP.
Fraværende: Peter-Søren.
1.Formanden Allan: Referat fra d.7/2.
Der vil blive afvikles besøg hos div. lodsejere d.12/4.
Konklusion: Referat/ingen kommentar.
2.Åen Flemming:
FN. Har fået tilsendt regulativer/bundregulering/grødeskæring, som Vesthimmerlands Kommune påtænker at igangsætte i forbindelse med tilløb til Lerkenfeldt Å. Der vil her blive brugt meje kurv, som Pirken mener vil gøre skade på div. løb. Derfor vil der blive gjort indsigelser mod brug af meje kurven.
FN. Udtaler sig dog at der også er en del gode tiltag i regulativet.
I forbindelse med åens dag har FN. meddelt der ikke har været nogen tilmeldinger så det stilles i bero.
Konklusion: FN. /AS. Samt Vagn følger nøje projekterne.
Der vil blive gjort indsigelse på brug af meje kurv. (sidste frist 11/4.)
Afventer tilbagemeldinger om man er interesseret i til åens dag.
3.Kasserer Torben:
Der er lavet afregning for div. fiskevand. I forbindelse med medlemstallet mangler der stadig nogle seniorer der ikke har betalt kontingent.
Junior delen har også været lidt svingende.
Konklusion: TS arbejder videre.
4.Havet Torben H.
. Samarbejdet med Snøren har fundet et godt leje.
Peter H. overtager i en periode havet da TH. er indisponibel i en periode.
Konklusion: TH.PH. arbejder videre med div tiltag.
5.-6.Aktiviteter+Rye Å Per B.
PB. Gennemgik de forskellige tiltag/aktiviteter, der har været. Der var ikke nogle af dem, som havde været super tilfredsstillende.
Konklusion: Der vil fremadrettet blive revurderet, hvor indsatsen vil bedst for Pirkens deltagelse.
7.Eventuelt: Johnny omtalte div. klub aftener og om evnt. nye indslag.
Dette blev diskuteret en del.
Konklusion: AS/JN. Arbejder videre med emnet.