Foreningen → 42
Uddrag Referat:
Pirkens bestyrelsesmøde
Mødeleder: Allan Schiby (AS)
Referent: Hans Ole Pedersen (HOP)
Dato:6/2 2020
Varighed: 2,5 time
Tilstedeværende: Allan – HOP. – John – Peter H.- Peter N. Per-Torben-Johnny
Afbud: Flemming -Vagn-Klaus.
1.Formanden Allan: Generalforsamlingen, bestyrelsens sammensætning 2020
AS. Bød de ny bestyrelsesmedlemmer velkommen, og de ansvarlige områder blev
gennemgået. Posten som næstformand valgte bestyrelsen John Larsen som modtog valget.
JL. ligeledes er ansvarlig for Å plejen.
2.Åen: Der var ikke noget nyt.
Konklusion: Der arbejdes videre med div. tiltag.
3.Kasserer: TS. kunne orientere om der var nogle medlemmer (seniorer / juniorer) som ikke havde
betalt deres kontingent. TS. orienterede endvidere om repræsentantskabsmøde ved Rye Å.
Konklusion: Der arbejdes videre med medlemstallet. TS. arbejder videre med plan for juniorer.
4.Havet: Der var pt. ikke noget nyt.
Konklusion: Peter Nielsen samt PH. Arbejder videre med div. ny tiltag.
5.-6.Aktiviteter: Der var ikke noget nyt.
Konklusion: PB. Arbejder videre med div. ny tiltag.
HOP. Prøver tiltag til evnt. PR. i forbindelse med JL. Gaula foredrag.
8.Eventuelt: JN. Kunne meddele der var 1 klup aften tilbage.
Mødet sluttede i god ro og orden.