Foreningen → Generalforsamlingen 2020
Referat
Pirkens Generalforsamling 2020
Mødeleder: Allan Schiby (AS)
Referent: Hans Ole Pedersen (HOP)
Dato: 24/1 2020
Dagsorden:
1.Valg af dirigent:
2. Formandens beretning:
3. Fremlæggelse af regnskab:
4. Fastlæggelse ag kontingent/indskud:
5. Indkommende forslag:
6.Valg af Formand: Allan Schiby
7.Valg til bestyrelsen:
Flemming Nielsen - John Larsen - Peter Nielsen -Hans Ole Pedersen
8.Valg til bestyrelsen: Peter Nielsen(havet)
9.Valg af suppleant: Vagn Olesen
10 Valg af suppleant (ekstraordinær):Claus Binderup
11. Valg af revisor: Hans Ole Pedersen
12 Eventuel:
1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Hans Ole Pedersen.
Dette blev enstemmigt vedtaget. HOP. takkede for valget og kunne meddele at Generalforsamlingen var indvarslet korrekt.
2. Formandens beretning blev gennemgået. (Beretningen ligger i sin helhed på hjemmesiden) Beretningen blev enstemmigt godkendt uden kommentarer.
3.Kassereren TS. fremlagde regnskabet, som så fornuftig ud. Medlemstallet
har haft en lille nedgang.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt uden kommentarer.
4.Fastlæggelse af kontingent forblev uændret.
Kontingentet blev enstemmigt godkendt uden kommentarer.
5.Indkommende forslag: Der var ingen indkommende forslag.
6.Valg af formand: Allan Schiby genopstiller. Enstemmigt godkendt.
. 7.Valg af bestyrelsen: Flemming Nielsen - John Larsen – Hans Ole Pedersen.
Enstemmig godkendt.
8.Valg af bestyrelsen (ekstraordinær): Peter Nielsen (havet):
Enstemmig godkendt .
9. Valg suppleant: Vagn Olesen. Enstemmig godkendt.
10: Valg suppleant (ekstraordinær) Klaus Binderup. Enstemmig godkendt.
11: Valg af revisor: Hans Ole Pedersen. Enstemmigt godkendt
12. Eventuel /årspræmier.
Åen: 1. Aksel Jacobsen (S.593) Havørred:68 cm. / 00 kg
2. Flemming Nielsen.(S.971) Havørred: 50 cm. / 1,0 kg.
3. John Larsen. (S.1061)Havørred: 46 cm. / 1,0 kg.
Havet1. Torben Hinge (S689) Lange: 165 cm. / 16 kg.
2. Peter Højfeldt (S398) Lange 125cm. / 10 kg.
3. Per Busk. (S714) Torsk 67 / 6,1 kg.
Junior: 1. Aksel B. Pedersen (J60) Havørred: 67 cm. / 00 kg.
Per B. Orienterede om div. aktiviteter, og ville i den forbindelse godt have lidt hjælp. Så ring til P.B. hvis nogen har mulighed for dette.
Dirigenten HOP takkede for god ro og orden, hvorefter man gik over til spisningen af de traditionelle gule ærter. Kassereren gjorde desuden opmærksom på de gule ærter var som sædvanlig gratis.