Foreningen → Generalforsamling 2019
Referat
Pirkens Generalforsamling 2019
Mødeleder: Allan Schiby (AS)
Referent: Hans Ole Pedersen (HOP)
Dato: 25/1 2019
Dagsorden:
1.Valg af dirigent:
2. Formandens beretning:
3. Fremlæggelse af regnskab:
4. Fastlæggelse ag kontingent/indskud:
5. Indkommende forslag:
6.Valg af kasserer: Torben Søren.
7.Valg til bestyrelsen: Peter Højfeldt-Per Busk-Johnny Nielsen-Torben Hinge.
8.Valg af suppleant: John Larsen
9.Valg af revisor: Erik Glyksborg
10.Eventult: Herunder uddeling af års præmie.
1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog bestyrelsen Hans Ole Pedersen.
Dette blev enstemmigt vedtaget. HOP. takkede for valget og kunne meddele at Generalforsamlingen var indvarslet korrekt.
2. Formandens beretning havde en del interessante punkter som blev gennemgået. (Beretningen ligger i sin helhed på hjemmesiden) Beretningen blev enstemmigt godkendt uden kommentarer.
3. Kassereren TS. fremlagde regnskabet som så fornuftig ud. Medlemstallet har været stabil i 2018.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt uden kommentarer.
4. Fastlæggelse af kontingent forblev uændret.
Kontingentet blev enstemmigt godkendt uden kommentarer.
5. Indkommende forslag: Der var ingen indkommende forslag.
6. Valg af kasserer: Torben Sørensen genopstiller. Enstemmigt godkendt.
7.Valg til Bestyrelse: Peter Højfeldt-Per Busk-Johnny Nielsen-Torben Hinge.
Alle genopstiller. Enstemmig godkendt.
8.Valg af suppleant: John Larsen. Enstemmig godkendt.
9.Valg af Revisor: Erik Glyksborg. Enstemmigt godkendt.
7. Eventuel: Herunder bla. uddeling af præmier:
Åen: 1. Aksel Jacobsen (S.593) Havørred:75 cm. / 5,0 kg
2. Emil Nøhr. (S.320)Havørred: 61 cm. / 2,3 kg.
3. Ole Kragholm (S.622)Havørred: 51 cm. / 1,0 kg.
Havet: Ingen
Junior: 1. Aksel B. Pedersen (J60) Havørred: 52 cm. / 00 kg.
Bestyrelsen kunne herefter fremhæve forhenværende formand Hans Jørgensen som igennem 40 år bla. har varetaget lodejerkontakten.
HJ. Har nu valgt at trække sig tilbage fra dette og i den forbindelse vil bestyrelsen takke HJ for det kæmpe arbejde han har udført. Der er i den forbindelse indkøbt i flot kurv som vil blive afleveret.
Generalforsamlingen gav stor applaus for indsatsen.
Dirigenten HOP takkede for god ro og orden, hvorefter man gik over til spisningen af de traditionelle gule ærter.